Green Breath

นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 ที่ประเทศไทยได้เกิดปรากฏการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่างหนาแน่น จนประชาชนต้องออกมาตั้งคำถามว่าฝุ่นเหล่านั้นคืออะไร? และนั่นเป็นครั้งแรกที่อนุภาคมลพิษทางอากาศขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เรียกว่า PM 2.5 ปรากฏอยู่บนสื่อ

 

จนปัจจุบันปัญหาฝุ่นมลพิษก็ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และไม่มีทีท่าว่าปัญหานี้จะถูกขจัดได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี เมื่อความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น แน่นนอนว่าต้องส่งผลกระทบถึงสุขภาพประชานชนไม่มากก็น้อย

 

ที่มาของ PM 2.5

 

เมื่อสารมลพิษในฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นเข้าสู่อวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจในปริมาณมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มีความผิดปกติใดๆ แต่บางคนอาจเริ่มมีอาการระคายเคืองตา จวบจนถึงส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกาย เรามาดูกันว่าภัยร้ายนี้จะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง?

 

ผลกระทบต่อร่างกายจาก PM.2.5