Green of Father

Green of Father
หน้าหลัก : Infinity Design for GREEN 2017 | 2016 | 2015 | 20142013
หน้าย่อย : Green Hearts | Green Follow | Green of Father | Green and Yellow | Phutaraksa | Green Respect | Green Learn

 

จากแนวคิดที่มีมากว่า 6 ปี พวกเรากลุ่มมดตัวน้อย ได้ “เดินตามรอยเท้าของพ่อ” มาอย่างต่อเนื่อง โดยทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ มากมายกว่า 50 ครั้ง ภายใต้โครงการ Infinity Design for Green เราจึงตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือ “การปลูกจิตสำนึก” ให้กับผู้คน ซึ่งเมื่อปี 2015 พวกเราได้เริ่มการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับน้องๆ ในโรงเรียนภายใต้คอนเซ็ปต์ The Green Society ซึ่งมี น้องกรีน จูเนียร์ และน้องมะลิ เป็นตัวแทนแห่งการอนุรักษ์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดก็ได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากน้องๆ คุณครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พวกเราจึงมีแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกับพระราชดำรัสที่ว่า …

 

ปลูกต้นไม้ในใจคน

 

มาเป็นคอนเซ็ปต์หลักใน Infinity Design for Green 2017 โดยพวกเรา กลุ่มมดตัวน้อย น้องกรีน จูเนียร์และน้องมะลิ จะพาเพื่อนๆ ไปศึกษาโครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำ ตลอดจนถึงการใช้ชีวิตแบบ “วิถีพอเพียง” กันครับ …แต่เดี๋ยวก่อน วันนี้ น้องกรีน จูเนียร์ และน้องมะลิ มีเพื่อนใหม่ที่จะเป็นไกด์นำเที่ยวโครงการในพระราชดำริ มาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้้รู้จักกันครับ

 

น้องพุทธ (พุทธรักษา)