Green Follow

Green Follow
หน้าหลัก : Infinity Design for GREEN 2017 | 2016 | 2015 | 20142013
หน้าย่อย : Green Hearts | Green Follow | Green of Father | Green and Yellow | Phutaraksa | Green Respect | Green Learn

 

โครงการในพระราชดำริ

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ลดลงเป็นอย่างมาก จึงทรงพยายามค้นหาวิธีนานาประการ ที่จะเพิ่มปริมาณของป่าไม้ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคงและถาวร โดยมีวิธีการที่เรียบง่าย และประหยัดในการดำเนินงานตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริหลายโครงการ เช่น

 

 1. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย “โครงการชั่งหัวมัน” จังหวัดเพชรบุรี
 3. โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
 5. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
 6. โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี
 7. โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเพชรบุรี
 8. โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
 9. โครงการฝนหลวง กองการบินทหารเรือ จังหวัดระยอง
 10. โครงการบึงมักกะสัน จังหวัดกรุงเทพมหานตร
 11. โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 12. โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด จังหวัดเพชรบุรี

 

โครงการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นส่วนน้อยที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ดำริคิดค้นหาวิธีการพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ดังนั้น… เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ Infinity Design For Green 2017  จึงเกิดแนวคิดการ “เดินตามรอยเท้าของพ่อ” ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษา ระบบการทำงานในโครงการพระราชดำริ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาป่าไม้ชลประธาน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มาเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจในพระราชดำริที่มีต่อพสกนิกร ให้พสกนิกรสามารถปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแบบ “วิถีชีวิตพอเพียง” ตามที่พระองค์ได้ทรงสอนมานานกว่า 30 ปี