Green Travel

Green Travel
หน้าหลัก : Infinity Design for GREEN 2016 | 2015 | 20142013
หน้าย่อย : Green Travel | Green Keeper | Green Trip | Green Memory | Green Idol | Green Lucky
 
The Green Travel

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ “GREEN TRAVEL” หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การรบกวนหรือทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีวัถตุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพพืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย

 

การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

  • ป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความเสียหาย เช่น การกำหนดให้บริเวณที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ
  • การรักษาความสะอาด ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จัดสถานที่ทิ้งขยะให้เพียงพอ และขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาความสะอาด
  • ไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงทรัพยากรการท่องเที่ยว จนเสียความเป็นธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ควรมีแต่เฉพาะเท่าที่จำเป็น เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติที่เป็นจริงมากที่สุด
  • การออกกฎหมายหรือกฎระเบียบ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรการท่องเที่ยว รัฐบาลจะต้องออกเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับ เช่น ห้ามล่าสัตว์ ห้ามทิ้งขยะ เป็นต้น
  • ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว เช่น ทำคู่มือข้อพึงปฏิบัติให้นักท่องเที่ยว และมีป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 

“แล้วเรา…สามารถทำสิ่งใด เพื่อสิ่งแวดล้อมได้บ้าง?