Year 2013

หน้าหลัก : Infinity design for GREEN 2014 | 2013
หน้าย่อย : The Missing GREEN | Why we do for GREEN | Activities for GREEN

Infinity Design for GREEN

Infinity design for GREEN

Infinity design for GREEN

จากเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มักจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่า หรือการปล่อยควันพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ในปัจจุบันเกิดภัยธรรมชาติและปัญหาโลกร้อนต่างๆ ขึ้นมากมาย ทั้งต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ผืนป่า หรืออะไรก็ตามแต่…

 

ถ้าในอนาคตสิ่งเหล่านี้ยังคงถูกเมินเฉยและละเลยจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ สุดท้ายมันคงเป็นเพียงภาพวาดที่ปราศจากการแต่งเติมสีสัน …